Erasmus+ Grau Mitjà


El projecte 2019-1ES01-KA102-063739 EuroFP Balears V està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea.

Què és?

Estades a empreses a l’estranger

El programa Erasmus+ és un programa europeu que té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. És a dir, contribueix a millorar les possibilitats de feina i les habilitats personals i, d’aquesta manera, a potenciar la competitivitat de l’economia europea.

Aquestes estades venen acompanyades d’una ajuda econòmica que té com a finalitat contribuir a sufragar part de les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (despeses de viatge, d’allotjament, manutenció i assegurança)

Per a qui és?

Els destinataris d’aquestes beques són aquells alumnes de segon curs de grau mitjà de l’IES Berenguer d’Anoia que hagin de dur a terme les pràctiques formatives en empreses durant el curs 2022-23.
Per tant, aquells alumnes que vulguin gaudir de l’oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees estan d’enhorabona. Aquest és el teu programa!

Quins són els requisits?

Nacionalitat

En primer lloc, tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’un país participant en el programa. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residents a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

Matrícula i prerequisits d’accés

Estar matriculat del cicle de Grau Mitjà d’Activitats Comercials de l’IES Berenguer d’Anoia i haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.

Terminis

Finalment, presentar la sol·licitud i la documentació en el termini previst.

Com són aquestes estades?

Quantia de les beques

La quantia de la beca estarà al voltant dels 2.000€, depenent del país de destí.

Període de les estades

L’estada formativa tindrà una durada aproximada de 35 dies i s’oferirà dins el període d’abril a juny 2023.

Nombre de beques

S’ofereixen un total de 4 places. Actualment, el centre té conveni amb una institució a Itàlia, tot i que hi ha possibilitat d’altres destins.

Quin és el procediment?

Lloc i presentació de les sol·licituds

Els participants han d’entregar a la persona responsable de l’Erasmus+ KA102 el formulari d’inscripció degudament emplenat. A més, han d’entregar: DNI, Curriculum Vitae Europass en anglès amb fotografia i una carta de motivació en anglès segons la plantilla de l’Europass.

Comissió de valoració

La comissió estarà integrada pel coordinador del programa Erasmus+ 102, la cap d’estudis d’FP i dos professors que imparteixin docència directa als alumnes.

Criteris de valoració

35% expedient acadèmic
20% competència lingüística
45% entrevista personal

No t’ho pensis més!

Inscriu-te al programa Erasmus+