Erasmus+ Grau Superior

Programa cofinançat per la Unió Europea

OBERT EL TERMINI PER INSCRIURE’S A LA CONVOCATÒRIA d’ERASMUS per AQUEST CURS!!!

Què és?

Estades a empreses a l’estranger

El programa Erasmus+ és un programa europeu que té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. Contribueix a millorar les possibilitats de feina i les habilitats personals i, d’aquesta manera, a potenciar la competitivitat de l’economia europea.

Aquestes estades venen acompanyades d’una ajuda econòmica que té com a finalitat contribuir a sufragar part de les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (despeses de viatge, d’allotjament, manutenció i assegurança)

Per a qui és?

Els destinataris d’aquestes beques són aquells alumnes de segon curs de grau superior de l’IES Berenguer d’Anoia que hagin de dur a terme les pràctiques formatives en empreses durant el curs 2022-23.

Quins són els requisits?

Nacionalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’un país participant en el programa. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residents a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

Matrícula i prerequisits d’accés

Estar matriculat d’algun cicle de grau superior de l’IES Berenguer d’Anoia i haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.

Terminis

Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini previst.

Com són aquestes estades?

Quantia de les beques

La quantia de la beca oscil·larà entre els 800€ i els 900€ depenent del país de destí. Aquesta quantitat no cobreix totes les despeses.

Període de les estades

Les estades tendran una durada de 70 dies més tres dies de viatge.

Nombre de beques

S’ofereixen un total de 4 places. Actualment, el centre té conveni amb una institució a Portugal, Torres Vedras, prop de Lisboa.

Quin és el procediment?

Lloc i presentació de les sol·licituds

Els participants han d’entregar a la persona responsable de l’Erasmus+ KA103 el formulari d’inscripció degudament emplenat. A més, han d’entregar: DNI, Curriculum Vitae Europass en anglès amb fotografia i una carta de motivació en anglès segons la plantilla de l’Europass.

Comissió de valoració

La comissió estarà integrada per la directora del centre o la persona en qui delegui, la responsable del programa Erasmus+ 103, el coordinador d’Erasmus+ del centre, l’equip docent i l’orientadora.

Criteris de valoració

40% expedient acadèmic (màxim de 3 punts)
20% nivell d’idiomes
40% informe comissió de valoració

No t’ho pensis més!

Inscriu-te al programa Erasmus+