Grau Bàsic en Serveis Comercials

Una oportunitat per començar a fer feina!

Si vols orientar els teus estudis obligatoris cap a la feina, t’agrada tractar amb gent i t’atreu el món del comerç, aquest és el cicle ideal per tu. La formació al cicle de Grau Bàsic en Serveis Comercials és molt variada, perquè t’obrirà les portes per fer feina a tendes, magatzemas, telemarketing, i fins i tot a oficines realitzant tasques d’administració. 

Què aprendré?

En aquest cicle aprendràs a realitzar operacions auxiliars de comercialització, «marxandatge» i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionades, seguint protocols establerts, criteris comercials i d’imatge, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i, en el seu cas, en la llengua cooficial pròpia així com en llengua estrangera.

Avantatges

Inicia el camí de la Formació Professional

Sortides professionals

Empreses col·laboradores

Mòduls del Cicle

Requisits d'accés

Has de complir tots els requisits següents:

-Tenir compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs
-Haver cursat 3er d’E.S.O. o, excepcionalment i a criteri de l’equip docent i el responsable de l’orientació en el centre, el 2° de E.S.O.
-Ser objecte de proposta o sol·licitar a petició pròpia, juntament amb els teus pares, mares o tutors legals, la incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic, quan el teu perfil professional així ho aconselli.

En el supòsit de realització d’un cicle formatiu en règim intensiu, hauràs de tenir compliments 16 anys per a poder accedir a la formació pràctica en empresa per aquesta modalitat, en estar vinculada a la contractació.