Grau Superior de Transport i Logística

La formaci´o del futur!

El sector del transport i la logística esdevé un sector essencial de tota l’activitat econòmica i empresarial. Aquesta importància es fa més palesa encara a la nostra comunitat autònoma, com a conseqüència del fet insular. 

Què aprendré?

En aquest cicle formatiu de Grau Superior aprendràs a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i a planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

Avantatges del Grau Superior de Transport i Logística

Títols de transportista

Sortides professionals

Empreses col·laboradores

Mòduls del Cicle

Requisits d'accés

Has de complir algun dels següents requisits:

Tenir algun dels següents títols:
– Batxiller
– Batxiller LOGSE
– BUP
– Tècnic Superior de Formació Professional o grau universitari o equivalent
– Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics
– Tècnic de Grau Mitjà de Formació Professional o el títol de Tècnic o Tècnica d’Arts Plàstiques i Disseny

ò

Haver superat:
– Una oferta formativa de Grau C inclosa en el cicle formatiu (pendent de regulació normativa: en data d’avui no és possible aquesta via d’accés)
– Un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l’accés a cicles de grau superior en centres expressament autoritzats per l’Administració educativa
– Una prova d’accés
– 2° curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental
– COU o preuniversitari
– Grau E. Cursos d’Especialització