Grau Mitjà d'Activitats Comercials

Prepara't pel futur!

Exercint l’activitat professional en el sector del comerç i iniciant-te en l’apassionat món del màrqueting.

Què aprendré?

En aquest cicle formatiu de Grau Mitjà aprendràs a desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i a gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Internacionalitza't amb Erasmus+

Aprofita l’oprtunitat de realitzar les pràctiques curriculars (FCT) en un centre de treball d’un país de la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+.

Gràcies al Programa Europeu Erasmus+ els alumnes del Grau Mitjà d’Activitats Comercials tenen l’oportunitat de continuar les seves pràctiques professionals a l’estranger, concretament a Vicenza (Itàlia).

Sortides professionals

Empreses col·laboradores

Mòduls del Cicle

Requisits d'accés

Has de complir algun dels següents requisits:

Tenir algun dels següents títols:
-Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria
-Tècnic/a Bàsic/a
Tècnic/a Auxiliar
-Batxiller superior ( plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig)
-Titulacions equivalents per a l’accés als cicles formatius de grau superior

ò

Haver superat:
-Una oferta formativa de Grau C inclosa en el cicle formatiu (pendent de regulació normativa: en data d’avui no és possible aquesta via d’accés)
-Un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà en centres expressament autoritzats per l’Administració educativa
-Una prova d’accés
-2n curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans
-3r curs del pla de 1963 o 2n de comuns experimental dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics
-2n de BUP fins amb un màxim de 2 matèries pendents
-Altres estudis o cursos de formació dels declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors